RESTRUKTURYZACJA FIRMY JEST NAJLEPSZYM
SPOSOBEM NA UNIKNIĘCIE UPADŁOŚCI Jako doradcy restrukturyzacyjni służymy wsparciem podczas całego procesu sanacyjnego,
od opracowania planu, przez przygotowanie wniosków, po zawarcie układu z wierzycielami.

GŁÓWNE ZASADY POSTĘPOWANIA
RESTRUKTURYZACYJNEGO

Zostały opisane w uzasadnieniu do uchwalonego Prawa restrukturyzacyjnego. Co ważne zarówno sąd, jak i sędzia komisarz w postępowaniu są zobowiązani do kierowania się nimi, by sprawnie przeprowadzić całe postępowanie i poszanować prawa jego uczestników.

1

Szybkość

Na mocy zmian w prawie restrukturyzacyjnym wprowadzono rozwiązania przyspieszające i usprawniające cały proces, ponieważ szanse na zachowanie przedsiębiorstwa zależą głównie od tempa prowadzenia prac.

2

Równość

Każda ze stron postępowania restrukturyzacyjnego (zarówno dłużnik, jak i wierzyciele) ma prawo do korzystania z jednakowych możliwości prowadzących do ochrony swoich interesów.

3

Jawność

Pełna jawność postępowania restrukturyzacyjnego jest gwarantowana na mocy obowiązku obwieszczania postanowień w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

TRYBY SĄDOWEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Celem postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami (art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Wszczęcie postępowania jest możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (art. 3 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego).

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym, które umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu (art. 3 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego).

Wyróżnia się dwa etapy przedmiotowego postępowania: etap przedsądowy oraz etap sądowy. Dokładny opis przebiegu postępowania znajdziesz w naszej bazie wiedzy.

Zaletą postępowania o zatwierdzenie układu jest to, że dłużnik zbiera głosy wierzycieli samodzielnie, dzięki temu może pozwolić sobie na elastyczność w dochodzeniu do porozumienia.

Przebieg postępowania w skrócie:

 1. Zawarcie przez dłużnika umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym.
 2. Ustalenie dnia układowego.
 3. Zbieranie głosów wierzycieli przez dłużnika.
 4. Głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli.
 5. Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu.
 6. Zatwierdzenie układu przez sąd.
 7. Pozasądowe wykonywanie układu.

Celem przyspieszonego postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami (art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Wszczęcie postępowania jest możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (art. 3 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego).

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie (art. 3 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Rozpoczyna się z chwilą złożenia przez dłużnika wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (koszt 1000,00 zł), który odpowiada wymaganiom określonym w art. 227-228 Prawa restrukturyzacyjnego.

Sąd rozpoznaje wniosek, na posiedzeniu niejawnym, w terminie tygodnia od dnia jego złożenia (art. 232 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego), wyłącznie na podstawie dokumentów do niego załączonych.

Przyspieszone postępowanie układowe pozwala dłużnikowi na zachowanie zarządu własnego nad całym majątkiem w czasie trwania postępowania (z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w art. 239 Prawa restrukturyzacyjnego), jego otwarcie zawiesza z mocy prawa postępowania egzekucyjne, a dokonane zajęcia rachunków bankowych mogą być uchylone przez sędziego-komisarza.

Przebieg postępowania w skrócie:

 1. Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.
 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.
 3. Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.
 4. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.
 5. Głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli.
 6. Zatwierdzenie układu przez sąd.
 7. Zakończenie przyspieszonego postępowania układowego i przejście do wykonywania układu.

Celem postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami (art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Wszczęcie postępowania jest możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (art. 3 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego).

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności (art. 3 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego). Rozpoczyna się z chwilą złożenia przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania układowego (koszt 1000,00zł), który odpowiada wymaganiom określonym w art. 265-266 Prawa restrukturyzacyjnego. W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie nadzorcy sądowego (art. 268 Prawa restrukturyzacyjnego).

Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy – w takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni (art. 270 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego).

Zaletą postępowania jest to, że już na etapie badania wniosku umożliwia sądowi zawieszenie postępowań egzekucyjnych, prowadzonych w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem, oraz uchylenie zajęcia rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania.

Przebieg postępowania w skrócie:

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego.
 2. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego.
 3. Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności.
 4. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.
 5. Głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli.
 6. Zatwierdzenie układu przez sąd.
 7. Zakończenie postępowania układowego i przejście do wykonywania układu.

Celem postępowania jest uniknięcie upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji, w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli (art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych (czynności prawnych i faktycznych, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej obronie przed egzekucją) oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności (art. 3 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego). Postępowanie rozpoczyna się z chwilą złożenia przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego (koszt 1000,00 zł), który powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 284 Prawa restrukturyzacyjnego.

Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy – w takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni (art. 288 w zw. z art. 270 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego).

Postępowanie sanacyjne pozwala  na głęboką restrukturyzację zatrudnienia, odstąpienie od niekorzystnych kontraktów oraz sprzedaż zbędnych składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

Przebieg postępowania w skrócie:

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
 2. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.
 3. Złożenie przez zarządcę planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności.
 4. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.
 5. Głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli.
 6. Zatwierdzenie układu przez sąd.
 7. Zakończenie postępowania sanacyjnego i przejście do wykonywania układu.

POTRZEBUJESZ POMOCY
DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO? Napisz do nas, a przeanalizujemy Twoją sytuację
i ocenimy, jakie kroki najlepiej podjąć.

Skontaktuj się z nami

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ
WŁAŚNIE Z NAMI?

Umorzenie
długów

Już na początku, w ramach umowy potwierdzającej zawarcie współpracy, gwarantujemy umorzenie 30% długów.*

Spłata zobowiązań
w ratach

Dzięki naszym kompetencjom negocjatorskim, uzyskujemy korzystne warunki spłaty zobowiązań – nawet do 5 lat.

Wynagrodzenie
od efektów

Wysokość naszego wynagrodzenia jest zależna od wartości umorzonych długów, czyli od efektywności podjętych działań.

*nie dotyczy zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo, publiczno-prawnych oraz wynagrodzeń pracowniczych

SPRAWDŹ, W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC