UPORZĄDKOWANA UPADŁOŚĆ Rozwiązaniem dla firm pogrążonych w kryzysie

Na czym polega postępowanie upadłościowe?

Przedmiotowe postępowanie polega na zbyciu majątku upadłego podmiotu wchodzącego w skład masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób funduszy. Może ono zostać wszczęte na wniosek złożony przez samego dłużnika lub każdego z jego wierzycieli osobistych oraz inne podmioty wymienione w art. 20 Prawa upadłościowego.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika oraz uzyskanie możliwości oddłużenia przez rzetelnych dłużników (art. 2 Prawa upadłościowego).

Złożenie wniosku
o ogłoszenie upadłości

Postanowienie
o ogłoszeniu upadłości

Sporządzenie spisu
wierzytelności przez syndyka

Zatwierdzenie spisu wierzytelności
przez sędziego-komisarza

Likwidacja majątku dłużnika

Sporządzenie planu podziału funduszy masy upadłości
przez syndyka

Zatwierdzenie planu podziału
przed sąd

Wykonanie planu podziału
i zakończenie postępowania upadłościowego

CHCESZ WNIOSKOWAĆ O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI? Napisz do nas, a przeanalizujemy Twoją sytuację
i ocenimy, jakie kroki należy podjąć.

Skontaktuj się z nami

WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ O UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

W dniu 1 stycznia 2016 weszła w życie Ustawa prawo upadłościowe z dnia 15.05.2015, która wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu przyspieszenie i uproszczenie dotychczasowych procedur.

Kto może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Kwestię tę reguluje artykuł 20. Ustawy prawo upadłościowe, gdzie czytamy, że wniosek może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Wniosek mogą zgłosić również:

 • w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;
 • w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;
 • w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski;
 • w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;
 • w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;
 • w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy;
 • w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego − zarządca ustanowiony w tym postępowaniu.

Kim są uczestnicy postępowania o ogłoszenie upadłości?

Uczestnikiem postępowania jest dłużnik oraz wszyscy, którzy złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jakie są przesłanki ustanowienia kuratora dla dłużnika?

Sąd upadłościowy ustanawia kuratora dla dłużnika, jeżeli ten nie ma zdolności procesowej i nie działa w jego imieniu przedstawiciel ustawowy, a także gdy w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie.

Jaki jest tryb rozpoznawania sprawy o ogłoszenie upadłości?

Przede wszystkim posiedzenie sądu ma charakter niejawny. Postanowienie jest wydawane w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, po czym zostaje zamieszczone w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Zarówno postanowienia, jak i inne dokumenty dotyczące postępowania są dostępne wyłącznie dla uczestników postępowania.

Ile kosztuje zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Koszt zgłoszenia wniosku wynosi 1000,00 zł.

Co zawiera orzeczenie o ogłoszeniu upadłości?

Postanowienie mówiące, że sąd uwzględnił wniosek o ogłoszenie upadłości zawiera:

 • imię i nazwisko dłużnika (upadłego) lub jego nazwę, miejsce zamieszkania/siedzibę, adres, numer PESEL lub numer z KRS, albo inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację;
 • wezwanie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;
 • wezwanie osób, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
 • informacje o tym, kogo wyznaczono na sędziego-komisarza, zastępcę sędziego-komisarza oraz syndyka;
 • godzinę wydania postanowienia.

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości.

Czym jest masa upadłościowa?

Cały majątek należący do dłużnika w dniu ogłoszenia upadłości staje się masą upadłości. Jest ona wykorzystywana do spłaty wierzycieli upadłego. W jej skład nie wchodzi:

 • mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 1823, 1860 i 1948);
 • wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
 • kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.

Do ustalenie składu masy upadłości dochodzi na podstawie spisu inwentarza (prawa, objęte ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych) oraz należności (na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych).

Jakie są najważniejsze zmiany w prawie upadłościowym po 1 stycznia 2016?

Dłużnik może (wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości) złożyć projekt umowy sprzedaży swojej firmy lub jej części. Wówczas jest zobowiązany dołączyć do niego opis i informacje nt. szacowanego majątku przedsiębiorstwa sporządzone przez biegłego sądowego (wraz ze wskazaniem zainteresowanego nabywcy).

Wprowadzenie nowej instytucji: przygotowanej likwidacji (tzw. PRE PACK), która znacznie przyspiesza wszystkie procedury. Jest ona wzorowana na rozwiązaniach amerykańskich i brytyjskich. Inwestor może nabyć przedsiębiorstwo bez zobowiązań, ze wszystkimi aktywami, a zadaniem syndyka jest zaspokojenie wierzycieli. Dzięki temu procedury, które dotychczas trwały nawet kilka miesięcy, dziś formalizują się w ciągu kilku tygodni, zapobiegając tym samym spadkowi wartości przedsiębiorstwa.

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Dłużnik, nazywany również upadłym, ma szereg obowiązków, które musi wypełnić po ogłoszeniu przez są upadłości.

Majątek

Majątek

Majątek

Upadły musi wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek oraz dokumenty dotyczące działalności, np. księgi rachunkowe.

Informacje

Informacje

Informacje

Upadły ma obowiązek udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich informacji dotyczących swojego majątku

Pobyt

Pobyt

Pobyt

Sędzia-komisarz ma prawo zabronić upadłemu opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia

Prawa

Prawa

Prawa

Upadły ma prawo do złożenia zażalenia na postanowienie wydane przez sędziego-komisarza

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ WŁAŚNIE Z NAMI?

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań upadłościowych, dzięki czemu wiemy jakie narzędzia prawne wykorzystać, aby osiągnąć najlepsze efekty. Zapewniamy fachowe wsparcie na każdym etapie postępowania – przejmujemy wszystkie obowiązki i reprezentujemy przedsiębiorstwo zarówno w sądzie, jak i podczas negocjacji z wierzycielami lub inwestorami.

MAKSYMALNIE PRZYSPIESZONA PROCEDURA LIKWIDACYJNA

GWARANCJA UGODY
Z WIERZYCIELAMI

CAŁOŚCIOWE LUB CZĘŚCIOWE UMORZENIE DŁUGÓW

SKUTECZNY MONITORING
DZIAŁAŃ SYNDYKA

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA MAJĄTKU PRYWATNEGO CZŁONKÓW ZARZĄDU

POMOC W POZYSKANIU
INWESTORA

CHCESZ WNIOSKOWAĆ O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI? Napisz do nas, a przeanalizujemy Twoją sytuację i ocenimy, jakie kroki należy podjąć.

Skontaktuj się z nami

SPRAWDŹ, W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC