Wyceny przedsiębiorstw Przygotowywane przez doświadczonych rzeczoznawców majątkowych

Czym jest wycena przedsiębiorstwa?

Podstawowym celem procesu, jakim jest wycena przedsiębiorstwa, jest wydanie opinii na temat wartości danej firmy, uwzględniając metody i procedury niezbędne do bezstronnego i rzetelnego określenia tej wartości. Przesłanek do rozpoczęcia ewaluacji jest wiele, a wycenie mogą podlegać zarówno całe przedsiębiorstwa, jak i ich aktywa, czy dobra niematerialne, jak patenty i znaki towarowe.

Na jakie potrzeby sporządza się wycenę przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić dokument określający wartość firmy zarówno składając wniosek o układ, czy ogłoszenia upadłości, jak i poddając firmę procesowi restrukturyzacji. Wycena przedsiębiorstwa może być potrzebna również w kilku innych przypadkach:

FUZJA SPRZEDAŻ PRZEJĘCIE

RESTRUKTURYZACJA

LIKWIDACJA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

OKREŚLENIE OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

WYDZIELENIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

W JAKIM ZAKRESIE ŚWIADCZYMY USŁUGI?

Charakter opracowywanej wyceny może być bardzo różny i zależny od tego, w jakim celu się ją przeprowadza, dlatego nasza oferta w tym zakresie jest bardzo elastyczna.

1

Pełna wycena wartości

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2

Wycena akcji spółki

oraz wartości spółki i udziałów w spółce

3

Wycena znaku towarowego

i aktywów niematerialnych
(know-how, patentów)

4

Wycena instrumentów finansowych

kontraktów terminowych i opcji

5

Wycena bilansowa

aktywów i pasywów

POTRZEBUJESZ WYCENY TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA? Napisz do nas, a ustalimy odpowiedni plan działania,
w oparciu o potrzeby Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami

WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ O WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Jakie są metody wyceny przedsiębiorstwa?

Wyceny przedsiębiorstw można dokonać bez względu na to, na jakim etapie jest firma – czy jest to startup, rozwijający się podmiot, czy spółka przygotowywana do ogłoszenia upadłości. Opracowując wycenę przedsiębiorstwa, wyróżnia się trzy podejścia: dochodowe (na wartość firmy wpływa głównie jej zdolność do generowania dochodów), majątkowe (gdzie wycenia się aktywa i pasywa) oraz porównawcze.

Jak przebiega proces wyceny przedsiębiorstwa?

W związku z tym, że wyceny przedsiębiorstw są przygotowywane w odpowiedzi na bardzo różne potrzeby, trudno jest wskazać jeden sztywno określony schemat postępowania. Zarówno charakter wycenianego przedsiębiorstwa, jak i cel wyceny determinują przebieg całego procesu.

Co jest efektem procesu wyceny przedsiębiorstwa?

Po zakończonym procesie wyceny przedsiębiorstwa, zlecający otrzymuje podsumowanie wyceny w postaci pisemnego raportu, zawierającego opinię o wartości badanego podmiotu. Oszacowana wartość firmy może być podana w formie konkretnej kwoty lub przedziału wartości. Raport ma charakter poufny, co znaczy, że zostaje od udostępniony wyłącznie zlecającemu lub osobie przez niego wskazanej.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Wyceny przedsiębiorstw są sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych, czyli osoby zajmujące się profesjonalnie określaniem wartości różnych podmiotów. Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest prawnie chroniony, co znaczy, że mogą go wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane wykształcenie i doświadczenie oraz uprawnienia nadawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Takie obostrzenia gwarantują, że wycena przedsiębiorstwa zostanie wykonana rzetelnie i z zachowaniem wszystkich obowiązujących procedur.

Jakimi zasadami powinien kierować się wyceniający?

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych opracowała Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), zgodnie z którymi wyceniający ma obowiązek:

 • postępować etycznie, w sposób profesjonalny i zgodnie ze swoimi kompetencjami;
 • realizować prace kierując się bezstronnością, obiektywizmem i niezależnością;
 • poinformować o występującym lub mogącym wystąpić konflikcie interesów i uzyskać zgodę zleceniodawcy wyceny.

Wyceniający nie może:

 • akceptować zlecenia wyceny, w którym miałby zawrzeć z góry założoną opinię, wniosek lub konkluzję;
 • przedstawiać rezultatów wyceny w sposób mylący lub niezgodny ze stanem faktycznym;
 • akceptować zlecenia wyceny, w którym jego wynagrodzenie jest uzależnione od:
  • uzyskania z góry założonego rezultatu,
  • konkluzji raportu korzystnej dla klienta,
  • wartości przedmiotu wyceny,
  • określonego wydarzenia w przyszłości powiązanego z wynikiem wyceny lub z celem zlecenia wyceny.

 

Ponadto wyceniający ma obowiązek chronić poufność informacji na temat klienta i przedmiotu wyceny, w tym także samo zlecenie wyceny.

Jakie są cele i funkcje wyceny przedsiębiorstw?

Zgodnie z zapisami w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny, cel wyceny jest uzależniony od funkcji jaką ma pełnić dana wycena. Do podstawowych funkcji wyceny zalicza się:

 • Funkcję doradczą (decyzyjną). Jej istotą jest dostarczenie niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi.
 • Funkcję argumentacyjną. Jej istotą jest dostarczenie informacji o przedsiębiorstwie i jego wartości, które mogą wzmacniać siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach.
 • Funkcję mediacyjną. Jej istotą jest dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne.
 • Funkcję zabezpieczającą. Jej istotą jest dostarczenie informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości.
 • Funkcję informacyjną. Jej istotą jest dostarczenie uzyskanych w procesie wyceny informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem wyceny przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub udziału w przedsiębiorstwie, może być ustalenie jego wartości między innymi na potrzeby:

 • Kupna lub sprzedaży.
 • Postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji.
 • Łączenia lub podziału przedsiębiorstw.
 • Podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów.
 • Określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze.
 • Postępowań cywilnoprawnych.
 • Sprawozdawczości finansowej.
 • Weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu.
 • Kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

SPRAWDŹ, W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC