STAŁEŚ SIĘ NIEWYPŁACALNY
I NIE WIESZ CO DALEJ? Odpowiednio przeprowadzony proces upadłości konsumenckiej
pozwoli umorzyć Twoje zobowiązania i dojść do porozumienia z wierzycielami.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalnością nazywa się stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Dowiedz się więcej

 

FUNKCJE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne.
Przeprowadza się ją w dwóch głównych celach.

Oddłużenie konsumenta

Umorzenie całości lub części długów, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.

Dowiedż się więcej

Windykacja

Odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Dowiedż się więcej

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Napisz do nas, a przeanalizujemy Twoją sytuację i ocenimy, jakie kroki należy podjąć.

WSZYSTKO, CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które toczy się w stosunku do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne,czyli nie są już w stanie spłacać wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ubiegając się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto wiedzieć dokładnie z czym się ona wiąże, dlatego przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane w tym zakresie pytania.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą upadłość konsumencka?

W chwili ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej należy pamiętać m.in. o tym, że:

 • wraz z ogłoszeniem upadłości, cały majątek niewypłacalnego konsumenta staje się tzw. „masą upadłości”, którą od tej pory zarządza syndyk wyznaczony przez sąd zajmujący się sprawą;
 • upadły (tak nazywa się od tej pory niewypłacalnego konsumenta) jest zobowiązany do wskazania i wydania syndykowi całego swojego majątku oraz dotyczącej go dokumentacji i korespondencji;
 • syndyk dokonuje inwentaryzacji majątku, a później przystępuje do jego sprzedaży (za wyjątkiem rzeczy tzw. pierwszej potrzeby);
 • konsument może zawierać wyłącznie tzw. drobne umowy życia codziennego, tj. zakup środków czystości i żywności;
 • wszystkie działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzje sądu, np. bezpodstawne zwolnienie z pracy, a tym samym utrata możliwości zarobkowych, może być przyczyną umorzenia postępowania upadłościowego (bez oddłużenia dłużnika).

Kto i kiedy może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Jedyną osobą, która może złożyć wniosek jest sam konsument, którego owe postępowanie dotyczy. Nie może tego zrobić ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Sąd również nie może wszcząć takiego postępowania z urzędu.

Wierzyciel, co do zasady, też nie może złożyć powyższego wniosku. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wnosi o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która:

 • była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia jej wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok
 • faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

Dodatkowy warunek mówi o tym, że wniosek może być złożony przez osobę fizyczną, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • minimum rok wcześniej przestała być wspólnikiem w osobowej spółce handlowej.

Ponadto wniosku nie może złożyć:

 • spółka, wspólnik spółki osobowej, fundacja, stowarzyszenie;
 • łącznie małżeństwo (każdy z małżonków osobno – może, jeżeli tylko spełnia pozostałe warunki);
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą – nawet niezarejestrowaną.

Jeżeli chodzi o terminy, to konsument może złożyć wniosek w dowolnej chwili, pod warunkiem, że spełnia ww. warunki.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Po złożeniu przez konsumenta wniosku, sąd na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczenia zbada, czy nie zachodzi chociaż jedna przesłanka do oddalenia wniosku.

Zgodnie z art. 4914 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd oddali wniosek jeżeli:

 • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności (lub istotnie ją zwiększył) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął pożyczkę zakładając, że jej nie spłaci; kupił samochód na kredyt i, mimo prośby pracownika banku, odmówił zapoznania się z warunkami umowy; swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę);
 • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z przyczyn innych niż na wniosek konsumenta (np.: w trakcie wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom – np.: zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania);
 • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu);
 • konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił;
 • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niekompletne dane;
 • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem;
 • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dokumentem procesowym, który powinien zawierać ściśle określone elementy. Są to:

 • oznaczenie konsumenta: imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania;
 • aktualny i kompletny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną (nieruchomości, samochody, papiery wartościowe, sprzęt AGD i RTV, zgromadzone pieniądze);
 • dokładne adresy miejsc, w których znajduje się majątek konsumenta;
 • spis wszystkich wierzycieli zawierający również ich adresy, wysokość wierzytelności oraz termin ich spłaty;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (wszystkie wierzytelności, które konsument uważa za nienależne);
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych (wszystkie zabezpieczenia ustanowione na majątku konsumenta);
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

Należy pamiętać również o wniesieniu należytej opłaty za wniosek (przed jego złożeniem), aby ten mógł zostać uznany za kompletny. Obecnie wynosi ona 30 zł. Jej aktualna wysokość jest wskazana w art. 76a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej znajdziesz w naszej bazie wiedzy.

5. Czym są propozycje układowe?

Propozycje układowe są alternatywą dla planu spłaty układanego przez sąd. To autorska propozycja przygotowana przez konsumenta, zawierająca warunki likwidacji i restrukturyzacji majątku oraz wierzytelności.

Mogą się w nich znaleźć np.:

 • propozycja rozłożenia wierzytelności na raty na dłuższy okres,
 • propozycja zachowania określonego składnika majątkowego,
 • propozycja odroczenia płatności danej wierzytelności.

Opisane propozycje układowe mogą zostać złożone wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Bardzo ważne jest, że ww. propozycje muszą być ekonomicznie zasadne i dostosowane do indywidualnej sytuacji konsumenta (np.: jego zdolności zarobkowych).

JAK PRZEBIEGA PROCES STARANIA SIĘ O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte wyłącznie na wniosek samego dłużnika, co znaczy, że jeśli konsument sam tego nie zrobi, to nie może liczyć, że ktoś zrobi ten krok za niego.

Przygotowanie wniosku
wraz z załącznikami

Złożenie wniosku
w odpowiednim sądzie

Rozpatrzenie wniosku
przez sąd

Po rozpatrzeniu wniosku, sąd może:

1

Odrzucić albo zwrócić wniosek

jeżeli okaże się, że jest obarczony brakami lub z różnych przyczyn jest niedopuszczalny;

2

wezwać konsumenta

na rozprawę

3

Oddalić wniosek

jeżeli zajdzie którakolwiek z negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości

4

ogłosić upadłość konsumencką i wyznaczyć syndyka

który ustali listę wierzytelności i wykona kolejne kroki zależne od sytuacji konsumenta, czyli tego, czy ma majątek i jest w stanie wykonać plan spłaty.

SPRAWDŹ, W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC